نگاهی به فراز و فرود رابطه حزب الله و عربستان

روابط حزب الله لبنان و عربستان طی سال‌های مختلف با فراز و فرودهای زیادی همراه بوده و در شرایط فعلی به نظر می‌رسد این رابطه در بدترین جایگاه خود قرار گرفته است.