بخش های خصوصی ایران و بلغارستان باید برای افزایش همکاری حمایت شوند

رییس جمهور با بیان اینکه در ایران به عنوان قلب یک بازار منطقه ای ۴۰۰ میلیونی، فرصت های خوبی برای سرمایه گذاری شرکت های بلغارستانی وجود دارد، گفت: بخش های خصوصی ایران و بلغارستان باید برای افزایش همکاری حمایت شوند.