بخش های خصوصی ایران و بلغارستان باید برای افزایش همکاری حمایت شوند