در مصاحبه با خبرنگاران/ زیدان: تاوان نیمه اول بدمان را پس دادیم