افرادی که نسبت به بهداشت دهان خود بی توجه اند به گوش باشند!