موج جدید عملیات‌های مقاومتی در مطبوعات اسرائیلی؛ صهیونیست‌ها ترسیده‌اند