ابراز امیدواری روسیه در مورد سازنده بودن گفتگوهای اعضای اوپک

وزیر انرژی روسیه گفت: امیدواریم گفتگوهای اعضای اوپک در الجزایر سازنده باشد.