ابراز امیدواری روسیه در مورد سازنده بودن گفتگوهای اعضای اوپک