درگیری مهاجران خارجی با ماموران پلیس فرانسه در بندر کاله

منابع محلی از درگیری صدها مهاجر خارجی با نیروهای پلیس ضد شورش فرانسه در شهر کاله خبر دادند.