انگلیس روند خروج از اتحادیه اروپا را اوایل ۲۰۱۷ اغاز می کند

نخست وزیر ایرلند از آغاز روند خروج انگلیس از اتحادیه اروپا از اوایل سال ۲۰۱۷ خبر داد.