موگابه: زیمبابوه قربانی تحریم های کینه توزانه آمریکا و غرب شده است

رئیس جمهور زیمبابوه کشور خود را قربانی تحریم های کینه توزانه آمریکا و دیگر کشورهای غربی دانست.