فرانسه: به دنبال تعطیل کردن اروگاه آوارگان بندر کاله هستیم