پیروزی سه اسیر فلسطینی مقابل رژیم صهیونیستی

رئیس هیئت امور اسرا و آزادگان فلسطین پیروزی سه اسیر فلسطینی را که در اعتراض به بازداشت اداری دست به اعتصاب غذا زده بودند، اعلام کرد.