شهادت ۱۹ غیرنظامی در حمله متجاوزان سعودی به شهر حدیده یمن

۱۹ غیرنظامی در حمله هوایی متجاوزان سعودی به شهر حدیده یمن به شهادت رسیدند.