اولین نشست وزرای خارجه ایران و ١+۵ پس از اجرای برجام امروز در نیویورک