اولین نشست وزرای خارجه ایران و ۱+۵ پس از اجرای برجام امروز در نیویورک