خودداری کشورهای عربی از ارائه قطعنامه علیه اسرائیل در آژانس انرژی اتمی

کشورهای عربی برای نخستین بار طی سه سال اخیر، قطعنامه ای درباره رژیم صهیونیستی در آژانس بین المللی انرژی اتمی ارائه نخواهند کرد.