مخالفت ایران با درخواست آمریکا برای توقف پرواز هواپیماها در شمال سوریه

رئیس جمهور ایران با درخواست آمریکا برای توقف پرواز هواپیماها در شمال سوریه مخالفت کرد.