تصویب طرح بررسی دارایی های خارجی مقامات ایران در مجلس نمایندگان آمریکا

مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه طرحی را تصویب کرد که هدف از آن ردیابی و افشای دارایی‌های احتمالی مقامات ایرانی در بانک‌های خارجی است.