شورای سیاسی یمن: توقف جنگ و محاصره پیش شرط هر مذاکراتی است