پایبندی به توافق برجام مهم است/بانکهای بزرگ دولتهای اروپایی برای همکاری به ایران اطمینان دهند