گوگل دکمه فیزیکی ریست را به گوشی های پیکسل اضافه می‌کند

گوگل تصمیم گرفته است تا یک دکمه به منظور ری‌استارت کردن را به گوشی‌های پیکسل اضافه کند.