گوگل دکمه فیزیکی ریست را به گوشی های پیکسل اضافه می‌کند