مدیریت شهری و حفاظت از میراث تاریخی فرهنگی

به گزارش ایمنا، امروز شاهد هستیم که شهرداری ها در شهرهای مختلف ایران، بناهای تاریخی و حائز ارزش و در معرض تهدید را کاملاً قانونی تملک می‌کنند و از تخریب بسیاری از آثار تاریخی ممانعت به عمل می‌آورد و همه این اقدامات را نیز با هماهنگی سازمان میراث فرهنگی انجام می‌دهد. شهرداری ها در شهرهای […]