اعضای کمیسیون امنیت مجلس از کارخانه UCF اصفهان بازدید می‌کنند