۵۰ درصد از سرشماری اصفهان در مرکز این استان انجام می‌شود