مهریه زنان داعشی کمربند انفجاری است

به گزارش ایران خبر، دفتر رسانه ای عملیات موسوم به بنای آهنین وابسته به شورای ریاست جمهوری دولت وفاق ملی که بیش از سه ماه است، عملیاتی را برای آزاد سازی شهر سرت واقع در شمال لیبی آغاز کرده، به مدارکی در این شهر ساحلی دست یافته است که نشان از ازدواج های عجیب و […]