ناسا یک گام دیگر به اکتشاف در سیارک ها نزدیک تر می شود