قانونمند شدن بازارچه‌های مرزی با طرح وزارت کشور

استاندار کردستان گفت: براساس طرح وزارت کشور که قرار است به دولت ارائه شود، قصد داریم بازارچه‌های مرزی را نسبت به شرایط کنونی قانونمند کنیم.