کسب رتبه‌های اول تا سوم ۵۳ دانش‌آموز اصفهانی در مسابقات فرهنگی کشور