دخل و خرج خانوارهای شهری سربه سر است

  به گزارش خبرگزاری ایمنا به نقل از بانک مرکزی، بر اساس گزارش جزئیات بودجه خانوار در سال ۱۳۹۴، مجموع هزینه ناخالص یک خانوار شهری در سال گذشته، ۳۵ میلیون و ۲۶۵ هزار تومان و درآمد ناخالص ۳۵ میلیون و ۲۵۸ هزار تومان بوده است. بر این اساس، درآمد و هزینه سر به سری خانوارهای شهری […]