مجلس نمایندگان آمریکا طرح ضد ایرانی را تصویب کرد

مجلس نمایندگان آمریکا طرح ضد ایرانی موسوم به شفافیت مالی را تصویب کرد.