پایان سال آبی با ۲۴۱ میلی‌متر بارندگی/میزان بارش های فلات مرکزی منفی ۱۸ درصد