توزیع ۲ میلیون لیتر گازوئیل بین کشاورزان نجف آبادی