برجام نشان داد که می‌توان در مسایل پیچیده بین‌المللی با گفتگو به نتیجه رسید

رییس‌ جمهور گفت: برجام نشان داد که می‌توان در یک مسأله مهم و پیچیده بین‌المللی از طریق گفتگو و مذاکره به نتیجه مورد رضایت طرفین دست یافت.