برجام نشان داد که می‌توان در مسایل پیچیده بین‌المللی با گفتگو به نتیجه رسید