درخواست روسیه برای تحقیقات در مورد حمله به کاروان کمک رسانی