مائده های آسمانی اجازه چاپ دوم گرفت

به گزارش ایمنا، کتاب “مائده های آسمانی” اجازه چاپ دوم گرفت.این کتاب از سال ۸۸ اجازه نشر نداشت.  این کتاب به قلم علی‌رضا بهشتی شیرازی است و انتشارات “روزنه” آن را منتشر می کند. تصویرگری این کتاب را مهندس میرحسین موسوی انجام داده است. این کتاب با این مقدمه چاپ شده است: “حرفهایی هستند که […]