ابراز نگرانی نماینده سیاهپوست کنگره از افزایش شمار قربانیان خشونت و نژادپرستی در آمریکا