ایده جدید معاونت دانشجوی علوم پزشکی ایران/ یکی بخر دو تا ببر