اوباما از مقامات «شارلوت» و «تولسا» خواست آرامش را به این شهرها برگردانند