خیز اپل برای خرید یک خودروساز بریتانیایی؛ مک لارن تکذیب کرد