۲۵ میلیارد مترمکعب ذخیره کنونی سدهای کشور/ شروع سال آبی جدید با نصف ظرفیت مخزن سدها