تجربه پیشکسوتان سرلوحه کار من است/ پتانسیل خوبی در اختیار داریم