هفته هشتم دسته اول/ رقابت پدر زن و داماد بر سر ۳ امتیاز!