نصف آپارتمانم را می‌دهم اگر بگوید میرحسین و خاتمی اهل فتنه بودند