شهر شرقاط عراق در آستانه آزادسازی

نیروهای ارتش، عشایر و بسیج مردمی عراق پس از پاکسازی چند روستا در شمال و جنوب شرقاط، از محور شمالی حدود یک کیلومتر با سد شرقاط و و در محور جنوبی شهر نیز حدود ۵۰۰ متر با ساختمان شهرداری فاصله دارند.