۴۴ سال بعد از تکرار تاریخ/ دومین فالکائوی تاریخ ساز، مغلوب ایران شد