مدیریت ظرفیت‌های موجود در اسکواش اصفهان، باعث پیشرفت این هیئت شد