بانوی مدال آور المپیکی ایران به عضویت داوطلبان هلال احمر در آمد

نخستین بانوی مدال آور المپیکی ایران و قهرمان جهان بعضویت داوطلبان هلال احمر در آمد.